خیلی از ما فکر می‌کنیم پختن غذاهای اصلی و سنتی مثل آش در مایکروفر امکان‌پذیر نیست ولی این تصور نادرستی است زیرا اگر روش کار با دستگاه را بلد باشیدبا مایکروفر همه نوع غذایی می‌شود پخت….

خیلی از ما فکر می‌کنیم پختن غذاهای اصلی و سنتی مثل آش در مایکروفر امکان‌پذیر نیست ولی این تصور نادرستی است زیرا اگر روش کار با دستگاه را بلد باشیدبا مایکروفر همه نوع غذایی می‌شود پخت.