فدراسیون ایران می خواست یک مربی مرد بالای سر من بگذارد ، می گفتند کُردها دستم را در حنا می گذارند ، هفته اول از سرمربیگری عراق پشیمان شدم . این گزیده صحبت های سرمربی تیم ملی عراق است….

فدراسیون ایران می خواست یک مربی مرد بالای سر من بگذارد ، می گفتند کُردها دستم را در حنا می گذارند ، هفته اول از سرمربیگری عراق پشیمان شدم . این گزیده صحبت های سرمربی تیم ملی عراق است.