سرپرست هیئت فوتبال استان تهران با استعفای مشاور خودش موافقت کرد.

سرپرست هیئت فوتبال استان تهران با استعفای مشاور خودش موافقت کرد.