آیت الله سعیدی ضمن اظهار تأسّف به خاطر فوت خانمی که در تهران اتفاق افتاد اظهار کرد: در پیش آمد‌های مهم اجتماعی و سیاسی نباید جمهوری اسلامی، پلیس و نهاد‌های قانونی را بی‌دلیل و صرفاً بر پایه شایعات متهم به شکنجه و بی‌کفایتی برای حفظ جان شهروندان کرد و ه…

آیت الله سعیدی ضمن اظهار تأسّف به خاطر فوت خانمی که در تهران اتفاق افتاد اظهار کرد: در پیش آمد‌های مهم اجتماعی و سیاسی نباید جمهوری اسلامی، پلیس و نهاد‌های قانونی را بی‌دلیل و صرفاً بر پایه شایعات متهم به شکنجه و بی‌کفایتی برای حفظ جان شهروندان کرد و هم نوا با دشمنان در آتش فتنه، تحریک احساسات و جریجه دار کردن افکار عمومی مشارکت کرد.