یک متخصص تغذیه با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن بعد از تزریق واکسن کرونا، رژیم غذایی مناسب این دوره را تشریح کرد.

یک متخصص تغذیه با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن بعد از تزریق واکسن کرونا، رژیم غذایی مناسب این دوره را تشریح کرد.