در دوره ریاست جمهوری جو بایدن که مدت کوتاهی از آن می گذرد بحران در روابط روسیه و آمریکا به اوج رسید.

در دوره ریاست جمهوری جو بایدن که مدت کوتاهی از آن می گذرد بحران در روابط روسیه و آمریکا به اوج رسید.