​رئیس جمهور آمریکا در پیامی به رهبران کنگره تمدید وضعیت اضطراری مربوط به لبنان را اضطراری خواند.

​رئیس جمهور آمریکا در پیامی به رهبران کنگره تمدید وضعیت اضطراری مربوط به لبنان را اضطراری خواند.