جیل بایدن امروز در سفر اعلان نشده خود نخست از آوارگان اوکراینی در مرز با اسلواکی دیدار کرد و سپس وارد اوکراین شد. جیل بایدن قرار است چهار روز را در کشورهای شرق اروپا سپری کند….

جیل بایدن امروز در سفر اعلان نشده خود نخست از آوارگان اوکراینی در مرز با اسلواکی دیدار کرد و سپس وارد اوکراین شد. جیل بایدن قرار است چهار روز را در کشورهای شرق اروپا سپری کند.