محبوبیت جو بایدن از زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و در پی آن فروپاشی دولت این کشور به شدت کاهش یافت.

محبوبیت جو بایدن از زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و در پی آن فروپاشی دولت این کشور به شدت کاهش یافت.