جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی از کاخ سفید درباره کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده گفت: اکنون عدالت اجرا شد. ما هرگز کوتاه نمی آییم….

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی از کاخ سفید درباره کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده گفت: اکنون عدالت اجرا شد. ما هرگز کوتاه نمی آییم.