فراموش کردن نام یک آهنگ از سوی جو بایدن، مسأله فراموشکاری رئیس جمهور آمریکا را بار دیگر سوژه رسانه‌ها کرد و تردیدها در خصوص سلامت ذهنی او را برانگیخت….

فراموش کردن نام یک آهنگ از سوی جو بایدن، مسأله فراموشکاری رئیس جمهور آمریکا را بار دیگر سوژه رسانه‌ها کرد و تردیدها در خصوص سلامت ذهنی او را برانگیخت.