به نظر می رسد میان جو بایدن و کامالا هریس شکافی افتاده است که حسابی در کاخ سفید جدی شده است.

به نظر می رسد میان جو بایدن و کامالا هریس شکافی افتاده است که حسابی در کاخ سفید جدی شده است.