در دو سال آینده برای بایدن دیر نیست که ترس های سیاسی داخل را کنار بگذارد و در عوض رویکرد جدیدی به خاورمیانه داشته باشد.

در دو سال آینده برای بایدن دیر نیست که ترس های سیاسی داخل را کنار بگذارد و در عوض رویکرد جدیدی به خاورمیانه داشته باشد.