سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به رابطه تاریخی باکو-تهران، حضور نیروهای ثالث در مرز با ایران را رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به رابطه تاریخی باکو-تهران، حضور نیروهای ثالث در مرز با ایران را رد کرد.