اقتصادنیوز : در هفته سوم کاری مرداد ماه 6 هزار و 580 میلیارد تومان از بانکها جذب شده و با توجه به عملیات هفته قبل خود مجبور به باز گرداندن همین مبلغ به بانکها شد. بنابراین خالص عملکرد بانکها در این هفته برابر با صفر بوده است….

اقتصادنیوز : در هفته سوم کاری مرداد ماه 6 هزار و 580 میلیارد تومان از بانکها جذب شده و با توجه به عملیات هفته قبل خود مجبور به باز گرداندن همین مبلغ به بانکها شد. بنابراین خالص عملکرد بانکها در این هفته برابر با صفر بوده است.