بانک اقتصاد نوین نحوه برگزاری مجمع عمومی خود را اعلام کرد