کامران ندری، با حضور در شبکه خبر درباره چگونگی ایجاد نقدینگی توسط بانک‌ها صحبت کرد.

کامران ندری، با حضور در شبکه خبر درباره چگونگی ایجاد نقدینگی توسط بانک‌ها صحبت کرد.