معاون دادستان کل کشور تعداد واحد‌های تعطیل‌شده به دلیل بدهی به بانک‌ها را ۲ هزار واحد برشمرد.

معاون دادستان کل کشور تعداد واحد‌های تعطیل‌شده به دلیل بدهی به بانک‌ها را ۲ هزار واحد برشمرد.