سمنان- خجسته پور، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری سمنان گفت: قانون محدودیت‌های بانکی برای پرداخت تسهیلات ویژه آسیب دیدگان مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را لغو کرده درنتیجه بانک‌های استان پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند….

سمنان- خجسته پور، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری سمنان گفت: قانون محدودیت‌های بانکی برای پرداخت تسهیلات ویژه آسیب دیدگان مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را لغو کرده درنتیجه بانک‌های استان پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند.