در بازار فعلی بالاترین ریسک به خرید سکه گرمی اختصاص داد. قیمت سکه گرمی ۷۲۲هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی آن است.

در بازار فعلی بالاترین ریسک به خرید سکه گرمی اختصاص داد. قیمت سکه گرمی ۷۲۲هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی آن است.