هیات مذاکره کننده ایران به ریاست علی باقری برای انجام دور جدید گفت وگوهای احیای برجام وارد قطر شدند.

هیات مذاکره کننده ایران به ریاست علی باقری برای انجام دور جدید گفت وگوهای احیای برجام وارد قطر شدند.