سرمایه گذار باغ پرندگان بیرجند گفت: تعطیلی این باغ ضرر‌های زیادی را برایمان به وجود آورده که از جمله آن‌ها ضرر روزانه ۲ میلیون تومان است

سرمایه گذار باغ پرندگان بیرجند گفت: تعطیلی این باغ ضرر‌های زیادی را برایمان به وجود آورده که از جمله آن‌ها ضرر روزانه ۲ میلیون تومان است