دو نماینده مخالف دیگر با باغ گلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به بیان سخنان خود پرداختند.

دو نماینده مخالف دیگر با باغ گلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به بیان سخنان خود پرداختند.