وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت:اصلی ترین کار در صورت وزیر شدنم اجرای سند تحول است؛ دوستان می‌گویند باغگلی جوان است ولی قرار نیست من تنهایی وزارت را اداره کنم….

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت:اصلی ترین کار در صورت وزیر شدنم اجرای سند تحول است؛ دوستان می‌گویند باغگلی جوان است ولی قرار نیست من تنهایی وزارت را اداره کنم.