کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دو پرونده اعلام کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دو پرونده اعلام کرد.