رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان خوی از باز پس گیری ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از منابع و مراتع ملی خبر داد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان خوی از باز پس گیری ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از منابع و مراتع ملی خبر داد.