با وجود حذف خسارت پلکانی تسهیلات، بانک ها همچنان خسارت قراردادهای سابق را با فرمول کمرشکن پلکانی دریافت می کنند. علت آن تفسیری است که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارائه داده است….

با وجود حذف خسارت پلکانی تسهیلات، بانک ها همچنان خسارت قراردادهای سابق را با فرمول کمرشکن پلکانی دریافت می کنند. علت آن تفسیری است که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارائه داده است.