پویایی قدرت بین پکن و مسکو به طرز چشمگیری تغییر کرده است.

پویایی قدرت بین پکن و مسکو به طرز چشمگیری تغییر کرده است.