دنی کارواخال معتقد است هر فوتبالیست بزرگی توانایی بازی در رئال مادرید را ندارد و باید ذهنیتی قوی داشت.

دنی کارواخال معتقد است هر فوتبالیست بزرگی توانایی بازی در رئال مادرید را ندارد و باید ذهنیتی قوی داشت.