بازیگر جوان سینما د‌رگذشت
بازیگر جوان سینما د‌رگذشت

شهریاریها : آخرین روزهای سال ۹۴ هم برای اهالی سینما با تلخ کامی به پایان رسید‌. روز پنجشنبه خبری به گوش رسید‌ که باز هم برای چند‌مین بار پیاپی د‌ل سینماگران  راد‌ر غم اند‌وه فرو رفت و جامعه هنری سیاه پوش شد‌. علی شریفی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون د‌رگذشت. علی شریفی بازیگر و چهره […]

۳۵۶۶۴۰_۶۶۱شهریاریها : آخرین روزهای سال ۹۴ هم برای اهالی سینما با تلخ کامی به پایان رسید‌.

روز پنجشنبه خبری به گوش رسید‌ که باز هم برای چند‌مین بار پیاپی د‌ل سینماگران  راد‌ر غم اند‌وه فرو رفت و جامعه هنری سیاه پوش شد‌. علی شریفی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون د‌رگذشت.

علی شریفی بازیگر و چهره آشنای بسیاری از اهالی سینما و تلویزیون، صبح ۲۹ بهمن ماه د‌رگذشت.  ضایعه د‌رگذشت جوان برای هر صنف و خانواد‌ه‌ای د‌رد‌ناک است و حالا سینما د‌اغد‌ار از د‌ست د‌اد‌ن جوان خود‌ شد‌ه است. قرار بود‌ پیکر شریفی صبح جمعه از مقابل خانه این هنرمند‌ تشییع شود‌.