پسر کریم قربانی بازیگر سریال «بچه مهندس» خبر از ترخیص پدرش از بیمارستان داد.

پسر کریم قربانی بازیگر سریال «بچه مهندس» خبر از ترخیص پدرش از بیمارستان داد.