بازیکن فصل گذشته تیم ذوب آهن اصفهان در مسیر پیوستن به تیم تراکتور تبریز قرار دارد.

بازیکن فصل گذشته تیم ذوب آهن اصفهان در مسیر پیوستن به تیم تراکتور تبریز قرار دارد.