هافبک ملی پوش پرویی اتحاد کلباء راهی لیگ آمریکا شد.

هافبک ملی پوش پرویی اتحاد کلباء راهی لیگ آمریکا شد.