«میلوش دلتیچ»، وینگر صربستانی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان پاکو خمز اضافه شد.

«میلوش دلتیچ»، وینگر صربستانی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان پاکو خمز اضافه شد.