ستاره قرمزها با روحیه ویژه به استقلال می‌رسد.

ستاره قرمزها با روحیه ویژه به استقلال می‌رسد.