بازیکن النصر از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی انتقاد کرد.

بازیکن النصر از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی انتقاد کرد.