زننده گل دوم تیم استقلال به نساجی مازندران کسی نبود جز شماره ۱۰ آبی پوشان تهرانی که مدتها بود چشمه گلزنی اش خشکیده بود.

زننده گل دوم تیم استقلال به نساجی مازندران کسی نبود جز شماره ۱۰ آبی پوشان تهرانی که مدتها بود چشمه گلزنی اش خشکیده بود.