گویا این فصل فصل جولان دادن تیم‌ها در بازار نقل و انتقالات با اعداد و ارقام عجیب و غریب است.

گویا این فصل فصل جولان دادن تیم‌ها در بازار نقل و انتقالات با اعداد و ارقام عجیب و غریب است.