بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان در تمرینات شرکت نکردند.

بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان در تمرینات شرکت نکردند.