رکنا: یک پرواز خطوط هوایی امریکن ایرلانز به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط یک مسافر به مبدا بازگشت.

رکنا: یک پرواز خطوط هوایی امریکن ایرلانز به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط یک مسافر به مبدا بازگشت.