با ترخیص آخرین بیمار کرونایی، در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) سپاه قم به عنوان یکی از مراکز کرونایی این شهر، این مرکز درمانی به شرایط عادی بازگشت….

با ترخیص آخرین بیمار کرونایی، در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) سپاه قم به عنوان یکی از مراکز کرونایی این شهر، این مرکز درمانی به شرایط عادی بازگشت.