"مردم به فرد دارای کروات با تعجب نگاه می کنند و حتی بعضی وقت ها منفی. این مسئله، فرهنگی است."

"مردم به فرد دارای کروات با تعجب نگاه می کنند و حتی بعضی وقت ها منفی. این مسئله، فرهنگی است."