نواک جوکوویچ پس از پیروزی در دادگاه تجدید نظر علیه تصمیم رد او، به تمرینات قبل از مسابقات آزاد استرالیا بازگشت.

نواک جوکوویچ پس از پیروزی در دادگاه تجدید نظر علیه تصمیم رد او، به تمرینات قبل از مسابقات آزاد استرالیا بازگشت.