مهاجم فصل قبل پرسپولیس این روزها به صورت اختصاصی تمرین می‌کند.

مهاجم فصل قبل پرسپولیس این روزها به صورت اختصاصی تمرین می‌کند.