با نتیجه بازی ایران مقابل انگلیس باید منتظر تغییراتی در چینش ترکیب تیم ملی مقابل ولز باشیم.

با نتیجه بازی ایران مقابل انگلیس باید منتظر تغییراتی در چینش ترکیب تیم ملی مقابل ولز باشیم.