با وجود اعلام تفکیک دقیق میان دهک‌های درآمدی و واریز یارانه به حساب افرادی که به حمایت نیاز دارند، به نظر می‌رسد در این مرحله نیز تعداد معترضان به طرح دولت بسیار زیاد خواهد بود….

با وجود اعلام تفکیک دقیق میان دهک‌های درآمدی و واریز یارانه به حساب افرادی که به حمایت نیاز دارند، به نظر می‌رسد در این مرحله نیز تعداد معترضان به طرح دولت بسیار زیاد خواهد بود.