صحبتهای فخرالدینی، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراکفخرالدینی: انتخاب قلعه‌نویی به عنوان سرمربی بهترین اتفاق بود

صحبتهای فخرالدینی، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراکفخرالدینی: انتخاب قلعه‌نویی به عنوان سرمربی بهترین اتفاق بود