رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بازگشایی مدارس شامل شهرهای قرمز کرونایی نمی شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بازگشایی مدارس شامل شهرهای قرمز کرونایی نمی شود.