سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشایی مدارس تبدیل به تقاضای اجتماعی شده و بازگشایی تدریجی با رعایت اصول بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است….

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشایی مدارس تبدیل به تقاضای اجتماعی شده و بازگشایی تدریجی با رعایت اصول بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.