مدارس متوسطه نوبت اول و دوم از روز ۱۵ آبان ماه بازگشایی می‌شوند.

مدارس متوسطه نوبت اول و دوم از روز ۱۵ آبان ماه بازگشایی می‌شوند.